AKP

Switch to desktop

Raundi II, 2014

Fituesit në IAL publike, raundi II

Pikët e fituesit të fundit, raundi II


Raundi I, Faza II, 2014

Fituesit në IAL publike, raundi I, faza e II

Pikët e fituesit të fundit, raundi I, faza e II

Raundi I, Faza I, 2014

Udhëzues për regjistrimin paraprak on-line nga kandidatët fitues

Fituesit ne IAL publike, raundi I, faza e I

Pikët e fituesit të fundit, raundi I, faza e I

 

 

 

Fituesit, Raundi I, Faza II

Dorëzimi i dokumentave në IAL për fituesit e Raundit të I-rë Faza II

Lista e kandidatëve fitues, Raundi I - Faza II, për vitin akademik 2013-2014

Piket e fituesit te fundit sipas programeve te studimit, Raundi I - Faza II

 

Fituesit, Raundi I, Faza I

Udhëzues për regjistrimin paraprak online nga kandidatët fitues

Lista e kandidatëve fitues, Raundi I, për vitin akademik 2013-2014

Piket e fituesit te fundit sipas programeve te studimit

 

 

Pakete informuese per formularin A2 2013

Udhëzues teknik për plotësimin online të Formularit A2, 2013

Formulari A2

Kuotat sipas programeve të studimeve në IALP

Koeficentët e shkollave të mesme

Koeficentët e lëndeve me zgjedhje

Formula e llogaritjes së pikëve për programet e studimit me konkurs

Formula e llogaritjes së pikëve

Pikët e fituesit të fundit për vitet 2009-2012

Udhëzimi nr 35 për provimet e MSH 2013

Udhëzimi nr 17 dt.17.07.2013 për konkurset

Fatura për arkëtim

Njoftim për zgjatjen e afatit të plotësimit të pikëve mesatare

 

 

Pakete informuese per formularin A2 2012

Copyright AKP 2015. All rights reserved.

Top Desktop version