Jo Duhan

A+ A A-

Articles

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Arte figurative 

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Biologji pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Biologji pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Histori pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Histori pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Matematikë, Analiza total

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Matematikë pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Matematikë pjesa e tretë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Matematikë pjesa e katërt

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Matematikë pjesa e pestë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Shkenca Sociale pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Shkenca Sociale pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Shkenca Sociale pjesa e tretë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Kimi pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Kimi pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Angleze pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Angleze pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Angleze pjesa e tretë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Frënge

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhe Italiane pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Italiane pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Italiane pjesa e tretë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Edukim Fizik pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Edukim Fizik pjesa e dytë

Pyetjet orientuese tëProvimit të Shtetit në Fizikë pjesa e parë

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Fizikë pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Fizikë pjesa e tretë

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Gjeografi

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Informatikë pjesa e parë

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Informatikë pjesa e dytë

Pyetje orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Shqipe pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Shqipe pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Muzikë pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Stetit në Arsim Fillor pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Arsim Fillor pjesa e dytë Histori e lendë Shoqërore

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Arsim Fillor pjesa e tretë, 600 pyetje

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Arsim Fillor pjesa e katërt, 600 pyetje

Pyetjet orientuese të Provimit të Stetit në Gjuhë Gjermane pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Gjermane pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Gjermane pjesa e tretë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Greke pjesa e parë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Greke pjesa e dytë

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Gjuhë Greke pjesa e tretë

Pyetjet orientuese mbi Drejtshkrimin e Gjuhës Shqipe përfaqësojnë 10% të testit të Provimit të Shtetit në Mësuesi për të Gjitha profilet e përmëndura më sipër

Pyetjet orientuese Pedagogji përfaqësojnë 20% të testit të Provimit të Shtetit në Mësuesi për të Gjitha profilet e përmendura më sipër

 

 

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.