AKP

Switch to desktop

Njoftim për tenderin me Nr.Reference: AKP/G/SH/01/12

Përshëndetje,
Për tenderin me Nr.Reference: AKP/G/SH/01/12 me titull   "Blerje e pajisjeve elektronike për ambientet e provimeve të shtetit dhe stafin e Drejtorisë së Provimeve të Shtetit" që zhvillohet më datë 11 Qershor 2012 ora 12.00.iu njoftojmë saktësimin si vijon:

Duke marrë në konsiderate faktin se ka ndryshime ndërmjet versionit Anglisht dhe versionit Shqip të dokumentacionit të Tenderit, ndryshimet e mëposhtme do të aplikohen ne dokument:

Lëvrimi dhe Dokumentet: (Paragrafi 7 - Afatet dhe Kushtet e Furnizimit) Versioni Shqip i dokumentit kërkon që fituesi të paraqesë Autorizimin e prodhuesit të noterizuar që vërteton se furnizuesi është ofrues dhe mirëmbajtës shërbimi i autorizuar i prodhuesit, kërkese e cila nuk është paraqitur në versionin Anglisht. Duke marrë në konsideratë kompleksitetin e zgjidhjeve të kërkuara dhe numrin e konsiderueshëm të prodhuesve, fituesit NUK do t'i kërkohet të paraqesë një Autorizim të tillë. Mallrat do të shoqërohen me dokumentacionin përkates pëGarancine në përputhje të plotë me kërkesat e Dokumentacionit Teknik.

Garancia: (Paragrafi 9 - Afatet dhe Kushtet e Furnizimit)
Versioni Shqip i dokumentit kerkon qe mallrat te kenë një Garanci 12 mujore, ndërkohe që versioni Anglisht kërkon qe kjo Garanci te jetë 36 Muaj. Mallrat do të shoqërohen me dokumentacionin përkates pëGarancine në përputhje të plotë me kërkesat e Dokumentacionit Teknik.English

Due to the fact that there is a discrepancy between the English version and the Albanian version of the Tender Documentation, the following changes shall apply to the documentation:

Delivery and documents (Paragraph 7 - Terms and Conditions of Supply) The Albanian version requires the Winner of the Tender to present a Supplier Authorization as "Support Service Provider", upon delivery of goods. Such a requirement is not presented in the English version. Due to the complexity of the tender and considerable number of suppliers included in this bid, the winner will NOT be asked to present such Authorization. All goods shall be accompanied by proper warranty documentation in full compliance to the requirements of the Technical Documentation.

Warranty (Paragraph 9 - Terms and Conditions of Supply)
The Albanian version requires that the warranty goods to be 12 months whereas the English version requires that goods should have at least 36 months of warranty. All goods shall be accompanied by proper warranty documentation in full compliance to the requirements of the Technical Documentation.

Last Updated on Friday, 08 June 2012 08:32

Hits: 24670

NJOFTIM

 

Agjencia Kombëtare e Provimeve në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 24, datë 02.08.2013, “Për certifikimin e hartuesve të testeve dhe vlerësuesve në provimet kombëtare”, ka filluar fazën e dytë të procesit të certifikimit të hartuesve të fondit të pyetjeve dhe vlerësuesve të provimeve të Maturës Shtetërore. Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar pranë DAR-eve përkatëse deri më datë 16.02.2015, të cilat pastaj ia përcjellin AKP-së. Kandidatët për hartimin e testeve lëndore ose për vlerësimin në provimet e maturës shtetërore do të marrin pjesë në kursin afatshkurtër të zhvilluar nga specialistë të AKP-së dhe do t’i nënshtrohen provimit me teste të hartuara nga AKP-ja në javën e tretë të muajit mars 2014. Kandidatët që përfundojnë me sukses provimin do të pajisen me certifikatën përkatëse.

Last Updated on Tuesday, 17 February 2015 11:46

Hits: 32743

AGJENCIA KOMBETARE E PROVIMEVE

Rr. "Naim Frashëri"  Nr 37

Tiranë

Shiko vendndodhjen ne harte


Orari i punës:

e hënë – e enjte ora 08.00 – 16.30

e premte ora 08.00- 14.00

Drejtori i Përgjithshëm (Tel/Fax): 042419257

Drejtori i Drejtorisë së Provimeve të Shtetit (Tel/Fax): 044504594

Drejtori i Drejtorisë së Vlerësimit të Arritjeve (Tel/Fax): 044504595

Sektori i Vlerësimit të Arritjeve (Tel/Fax): 044504595

Sektori i Administrimit të Testit, Analizës dhe Psikometrisë (Tel/Fax): 044504595

Drejtori i Drejtorisë së Bazës së të Dhënave dhe Sistemeve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Pranimit në IALP dhe Regjistrit të Studentëve të IAL-ve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Regjistrit të Nxënësve në Arsimin Parauniversitar (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Administrimit të Sistemeve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (Tel/Fax): 042253864

Për çdo informacion, lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit  ose me

e-mail: sekretaria@akp.gov.alLast Updated on Thursday, 30 April 2015 21:14

Hits: 112489

Copyright AKP 2015. All rights reserved.

Top Desktop version