AKP

Switch to desktop

Njoftojmë maturantët/kandidatët që kanë aplikuar në Raundin e dytë me formularin A3 se shpallja e rezultateve është shtyrë për arsye teknike.

Kompania që administron Portalin e Maturës  Shtetërore Online lajmëron se shpallja dhe publikimi i fituesve të raundit të dytë shtyhet deri ditën e martë, datë 28 tetor 2014. 

Regjistrimi i studentëve pranë fakulteteve ku janë shpallur fitues do të bëhet në ditët në vazhdim 29 - 31 tetor 2014, çdo ditë nga ora 09.00 deri 18.00, pranë sekretarive mësimore të këtyre fakulteteve

Last Updated on Sunday, 26 October 2014 16:54

Hits: 11438

Udhëzime për tërheqjen e fotokopjeve të testeve, MSH 2014

Sqarim mbi procedurën e vlerësimit të testeve të provimeve MSH 2014


Procedura e vlerësimit të testeve të provimeve të maturës është bazuar në nenet 28, 29 dhe 30 të Rregullores së MSH 2014.

Për vlerësimin e testeve të Maturës Shtetërore është hartuar një skemë vlerësimi (për çdo provim), e cila publikohet në faqen e internetit të MAS dhe AKP. Kjo skemë përdoret nga të gjithë vlerësuesit që korrigjojnë përgjigjet e nxënësve.

Përpara se të vijohet me korrigjimin e testeve, të gjithë vlerësuesit trajnohen me qëllim qartësimin e të gjitha procedurave.

Përzgjedhja e vlerësuesve kryhet çdo vit. Korrigjuesit e testeve janë mësues të shkollave të mesme me një përvojë jo më pak se 5-vjeçare në arsimin e mesëm.

Vlerësuesit në përfundim të korrigjimit mbajnë përgjegjësi për vlerësimin e tyre. Çdo përgjigje testi i nënshtrohet një vlerësimi të dyfishtë, të pavarur nga njëri- tjetri.

Testet janë të kodifikuara dhe rakordimi i tyre bëhet në fund të ditës. Në rast mospërputhje të vlerësimit midis dy vlerësuesve, përgjegjësi i vlerësimit, aktivizon një vlerësues të tretë për vlerësimin përfundimtar. Pas kësaj, në përfundim të vlerësimit, përgjegjësi i vlerësimit nënshkruan në tabelën e vlerësimit të testit bashkë me vlerësuesin e tretë.

Bazuar në neni 36 të Rregullores së MSH për pasaktësi në korrigjim vlerësuesit penalizohen deri në largimin nga puna.

Testet e dyshuara për kopje merren në shqyrtim  nga KOPOTED-i (Komisioni i Posaçëm i Testeve të Dyshuara), një komision i ngritur në MAS me urdhër të Ministrit. Për të gjitha parregullsitë që konstaton KOPOTED-i, për PAP, AP, AS, i propozon KSHP njërën prej masave të parashikuara në nenin 36 të kësaj Rregulloreje. KSHP merr vendimin përkatës dhe ia përcjell organit të emërtesës për zbatim.

Në Rregulloren e Maturës Shtetërore 2014, neni 28, pika 8 specifikohet: “Maturanti/Kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopjen e testit te tij pas përfundimit të të gjitha provimeve, me një kërkesë drejtuar KShMSh-së. Afatet e kërkesës përcaktohen me udhëzim të veçantë të Ministrit. Proces rivlerësimi të testit nuk do të ketë.”


Procedura që duhet ndjekur për të marrë kopje të testit:

1- Kërkesa e Maturantit/Kandidatit për fotokopje te testeve Gjuhë shqipe e letërsi, Matematikë dorëzohet pranë shkollës ku ai ka aplikuar A1 ose A1Z, në periudhën 20 deri 25 qershor 2014.

 

2- Kërkesa e Maturantit/Kandidatit për fotokopje te testeve të lëndëve me zgjedhje, dorëzohet pranë shkollës ku ai ka aplikuar me A1 ose A1Z, në periudhën 01 deri 05 korrik 2014.

 

3- Drejtoritë e shkollave, listën e kërkesave bashkë me faturat e pagesës, i dërgojnë në KMSh-të përkatëse, brenda datës 08 korrik 2014.

 

4- KMSh-të pasi kanë marrë nga shkollat kërkesat për fotokopje i dërgojnë ato, me email dhe me shkresë zyrtare në AKP, brenda datës 10 korrik 2014.

 

5- AKP dërgon në KMSh të çdo DAR/ZA-je, fotokopjet e testeve brenda datës 30 korrik 2014.

Bazuar po ne rregullore, AKP nuk ben rishikim te testeve, vetem ne rastin e gabimeve teknike (sekretime gabim, hedhje pikesh gabim).

 

Theksojmë,  maturanti/kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopjen e testit te tij pas përfundimit të të gjitha provimeve.

 

FATURA PER ARKETIM

Last Updated on Tuesday, 17 June 2014 08:48

Hits: 27245

Njoftim për tenderin me Nr.Reference: AKP/G/SH/01/12

Përshëndetje,
Për tenderin me Nr.Reference: AKP/G/SH/01/12 me titull   "Blerje e pajisjeve elektronike për ambientet e provimeve të shtetit dhe stafin e Drejtorisë së Provimeve të Shtetit" që zhvillohet më datë 11 Qershor 2012 ora 12.00.iu njoftojmë saktësimin si vijon:

Duke marrë në konsiderate faktin se ka ndryshime ndërmjet versionit Anglisht dhe versionit Shqip të dokumentacionit të Tenderit, ndryshimet e mëposhtme do të aplikohen ne dokument:

Lëvrimi dhe Dokumentet: (Paragrafi 7 - Afatet dhe Kushtet e Furnizimit) Versioni Shqip i dokumentit kërkon që fituesi të paraqesë Autorizimin e prodhuesit të noterizuar që vërteton se furnizuesi është ofrues dhe mirëmbajtës shërbimi i autorizuar i prodhuesit, kërkese e cila nuk është paraqitur në versionin Anglisht. Duke marrë në konsideratë kompleksitetin e zgjidhjeve të kërkuara dhe numrin e konsiderueshëm të prodhuesve, fituesit NUK do t'i kërkohet të paraqesë një Autorizim të tillë. Mallrat do të shoqërohen me dokumentacionin përkates pëGarancine në përputhje të plotë me kërkesat e Dokumentacionit Teknik.

Garancia: (Paragrafi 9 - Afatet dhe Kushtet e Furnizimit)
Versioni Shqip i dokumentit kerkon qe mallrat te kenë një Garanci 12 mujore, ndërkohe që versioni Anglisht kërkon qe kjo Garanci te jetë 36 Muaj. Mallrat do të shoqërohen me dokumentacionin përkates pëGarancine në përputhje të plotë me kërkesat e Dokumentacionit Teknik.English

Due to the fact that there is a discrepancy between the English version and the Albanian version of the Tender Documentation, the following changes shall apply to the documentation:

Delivery and documents (Paragraph 7 - Terms and Conditions of Supply) The Albanian version requires the Winner of the Tender to present a Supplier Authorization as "Support Service Provider", upon delivery of goods. Such a requirement is not presented in the English version. Due to the complexity of the tender and considerable number of suppliers included in this bid, the winner will NOT be asked to present such Authorization. All goods shall be accompanied by proper warranty documentation in full compliance to the requirements of the Technical Documentation.

Warranty (Paragraph 9 - Terms and Conditions of Supply)
The Albanian version requires that the warranty goods to be 12 months whereas the English version requires that goods should have at least 36 months of warranty. All goods shall be accompanied by proper warranty documentation in full compliance to the requirements of the Technical Documentation.

Last Updated on Friday, 08 June 2012 08:32

Hits: 15505

More Articles...

  1. Kontaktoni me AKP

Copyright AKP 2011. All rights reserved.

Top Desktop version